Book circles for all

You find the planners at skolplattformen!

đŸ’»đŸ“đŸ“š

Advertisements

New year!

and Election time in Sweden. We will work with the elections also, see the planner below. But we will concentrate on debating, using a good varied vocabulary when we debate different questions.

FORM YOUR OWN POLITICAL PARTY
In the shadow of the Swedish election, you’ll have the opportunity to form your own political party to express your thoughts and opinions in certain questions.
In addition, you’ll design a symbol and a poster, where you state your slogan and your opinions.

LGR-11:
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– anvĂ€nda sprĂ„kliga strategier för att förstĂ„ och göra sig förstĂ„dda,
– anpassa sprĂ„ket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Lessons:
– pair work (finding information)
– group work
– discussion; state thoughts and opinions
– learn new phrases/expressions

Timeplan:

w.34 Work with questions (www.riksdagen.se)
– Find words and questions, in pairs
w.35 Group work: 3-4 persons, form your own party Continue with poster/slogan/topics
w.36 Hand out: useful phrases + debate rules
– 15 marked words for homework/learn by heart
Prepare/practise
Continue to practise/try your arguments
w.37 Debate in class Debate in class
Evaluation

 

Group assignment:
– create/draw a symbol
– make a poster
– form a slogan for what you stand for
– present 3 obligatory topics:
1. school (uniform, rules, grades, teachers)
2. work (wages, work hours, experience)
3. health (sports, obesity, ecological)
Weird ideas are ok.

Debate:
2 groups against each other/listen
– important to follow debate rules

We decide groups and which question to debate (about 10 min)
 

 Assessment

 

  E C A
Muntlig produktion Formulera sig enkelt, begripligt, relativt sammanhÀngande Formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhÀngande med visst flyt Formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhÀngande med flyt
  Göra enkla förbÀttringar av sin egen framstÀllning*

 

Göra vÀlgrundade för-bÀttringar av sin egen framstÀllning* Göra vÀlgrundade förbÀttringar av sin egen framstÀllning*
  Diskuterar översiktligt nÄgra företeelser

 

Diskutera utförligt nÄgra företeelser

 

Diskutera utförligt och nyanserat nÄgra företeelser
  AnvÀnder sig i huvudsak av fungerande strategier för att lösa problem i viss mÄn och förbÀttrar interaktionen

(* med bra/ok uttal och grammatik)

AnvÀnder sig av fungerande strategier som löser problem i viss mÄn och förbÀttrar interaktionen

 

(* med bÀttre uttal och grammatik)

AnvÀnder sig av vÀl fungerande strategier som löser problem,  förbÀttrar interaktionen och för den framÄt pÄ ett konstruktivt sÀtt

(* med korrekt uttal och grammatik)

  AnvÀnder nÄgot uttryck AnvÀnder sig av flera uttryck

 

AnvÀnder sig av flera uttryck varierat och bekvÀmt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New project – reading Coraline

our last project will be reading a book again. It is the best way to become better at English, and everybody can participate at their own level.

The book I have chosen this time is Coraline by Neil Gaiman. A very interesting American author if you would like to read some more of his books this summer.

CORALINE

the planner contains everything you need, including a link to a youtube movie where you can listen to the book if you prefer. If you have Legimus, the book can be found there also.

For inspiration watch the movie clip below.  click

Enjoy your reading!